Sổ nhật ký chung thông thường là hình thức kế toán đơn giản, phù hợp với mọi đơn vị kế toán, việc ứng dụng tin học văn phòng để xử lý thông tin kế toán rất thuận tiện. Các hình thức ghi sổ kế toán Theo Thông tư 133/2016 / […]