Trong các tài liệu kinh tế sẽ có nhiều thuật ngữ tiếng Anh phức tạp. Các thuật ngữ này bao gồm nhiều ý nghĩa khác nhau tùy theo cách sử dụng. Ví dụ tốt nhất là hiệu suất. Nếu bạn đang học tập, nghiên cứu hay kinh doanh, hãy cùng […]