Modal verb nghe có vẻ lạ, nhưng nó là tên của một modal verb dùng để bổ nghĩa cho một động từ trong câu. Hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu về tất cả các động từ phương thức và cách sử dụng chúng. Tham Khảo: Mạo từ là gì? […]