Hệ số công suất là gì? Việc các doanh nghiệp, nhà sản xuất đặc biệt quan tâm đến hệ số công suất trong quá trình sử dụng điện từ lưới điện quốc gia có ý nghĩa như thế nào? Tại sao phải tăng hệ số công suất cos phi (cosφ)? […]