As long as là một cụm từ thường xuyên xuất hiện trong ngữ cảnh giao tiếp hoặc trong văn phong tiếng Anh. Ngoài ra, trong bài thi ngữ pháp, cấu trúc bao lâu cũng sẽ gặp nhiều. Có rất nhiều người học ngoại ngữ hiểu câu này là: “vì nó […]