Về cơ bản, lập trình là lấy đầu vào, xử lý và cuối cùng trả lại đầu ra để hoàn thành một yêu cầu hoặc chức năng. Đôi khi chúng ta đau đầu vì không biết phải làm gì và làm như thế nào. Khi đó Sequence Diagram sẽ là […]