Day: May 21, 2022

  • Mạo từ là gì? Cách sử dụng mạo từ sao cho đúng

    Mạo từ là gì? Cách sử dụng mạo từ sao cho đúng

    Trong tiếng Anh, mạo từ là một từ xuất hiện trước danh từ để cho biết danh từ đó được dùng để chỉ đối tượng xác định hay đối tượng không xác định. Có ba mạo từ thông dụng trong tiếng Anh: a, an, the. Để sử dụng tốt ngôn ngữ trong giao tiếp, ngoài […]